Find os på Facebook
Find os på Instagram

Vedtægter BMF

BMF Vedtægter

1.
Foreningens navn.
Foreningens navn er Brovst Musikforsyning.

2.
Foreningens formål.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, og interessen for såvel traditionel som kontemporær folkemusik, etnisk musik, blues musik, jazz, rock og beslægtede musikanter.

Dette gøres gennem afholdelse af seriøse koncertarrangementer, festivaler m.m.
Der kan også gøres gennem afholdelse af workshops, kurser m.m. og ved i det hele taget at bakke op om det lokale ikke kommercielle musikmiljø – heri­blandt også ungdomsarbejde.

Foreningen ser det som en vigtig opgave også at støtte op om andre arrangører og foreningers arrangementer og festivaler inden for interesseområdet, – såvel i form af direkte samarbejde, praktisk arbejde og ved moralsk op­bakning.

Foreningen holder sig ajour med udviklingen indenfor musikområdet, – såvel nationalt som internationalt. Foreningen udsender løbende nyhedsmails til medlemsskaren, om hændelser og udvikling indenfor det ikke kommercielle musikområde.

3.
Hjemsted.
Foreningen har hjemsted i Brovst Kommune.

4.
Medlemsoptagelse.
Som medlem kan optages enhver, som har interesse for den levende musik og dens udbredelse, og som kan gå ind for forenin­gens formål.
Indmeldelse foregår ved indbetaling af kontingent.

5.
Foreningens økonomi.
Foreningens økonomi er baseret på: – medlemskontingent -offentlige tilskud
– fonds tilskud
– indtægter ved arrangementer – sponsorering, gaver m.m.

6.
Hæftelse.
Ingen af foreningens medlemmer eller foreningens musikudvalg hæfter personligt for foreningens eventuelle gæld, ligesom foreningens eventuelle overskud kun kan anvendes i henhold til foreningens formål og vedtægter.

7.
Medlemsmøde.
Medlemsmødet er foreningens/musikudvalgets årlige kontaktmøde med medlemmerne. Det årlige medlemsmøde afholdes i løbet af efteråret og indkaldes af musikudvalget, med et varsel på mindst 14 dage. Indkaldelsen udsendes til alle medlemmer gennem bud/postvæsen og suppleres evt. gennem annoncering i lokale blade og fagtidsskrifter.

På medlemsmødet lægges de overordnede linier for Brovst Musikforsynings arbejde. Musikudvalget orienterer om årets gang gennem beretning og fremlægger planer for det kommende års aktiviteter til medlemsmødets godkendelse.

Medlemsmødet er foreningens højeste myndighed.

Det vil være i foreningens ånd af afholde medlems­møde som optakt til koncertarrangement eller med­lemsarrangement med musikalske indslag og evt. musikrelevante foredrag.

Musikudvalgets sekretær fører referat fra medlems­mødet. bl.a. med optegnelse af forslag fra medlem­merne og uddrag af debatter. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Møderet har alle der har indbetalt kontingent senest to uger før medlemsmødets afholdelse.
Der kan indkaldes til ekstraordinært medlemsmøde efter samme principper som til det ordinære årlige medlemsmøde:

– når et flertal i musikudvalget ønsker det.

– når 25 % af medlemmerne skriftlig anmoder herom til musikudvalget.

8.
Medlemsmødets dagsorden.
Medlemsmødets dagsorden skal minimum indeholde flg. punkter:

Valg af dirigent og præsentation af musikudvalget
Musikudvalgets årsberetning
Fremlæggelse af foreningens regnskabsmæssige hovedtal
Indkomne forslag – herunder debat om forslag til program og øvrige aktiviteter.
Fastsættelse af kontingent og medlemsfordele.
Udpegning/ godkendelse af medlemmer til musikudvalget
Nedsættelse af eventuelle udvalg.
Evt.

Medlemsmødet og musikudvalget kan nedsætter nødvendige udvalg, bestående af et passende antal af foreningens medlemmer. Det til enhver tid siddende musikudvalg skal orienteres om beslutninger og har vetoret i spørgsmål der besluttes i udvalgene.

Forslag fra medlemmer om evt. vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på medlemsmø­det. skal skriftligt være musikudvalget i hænde senest 8 dage før medlemsmødet. Vedtægt­sændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af medlemsmødets tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Øvrige forslag der fremlægges på ordinær el. ekstraordinær medlems­møder drøftes og kan besluttes ved almindelig stemmeflerhed.

9.
Musikudvalg.
Det siddende musikudvalg fungerer som foreningens bestyrelse og er det forum der driver og tegner foreningen i det daglige.
Musikudvalgets medlemmer – som normalt består af 6 personer – udpeges eller godkendes på det årlige medlemsmøde.
Det tilstræbes at musikudvalget til enhver tid består af personer med en levende interesse i henhold til foreningens formål og med kvalifikationer der matcher foreningens behov.

Musikudvalget konstituerer sig selv med:

Kontaktperson (formand m/k)
Sekretær/referent
Regnskabsfører

Regnskabsføreren kan udpeges udenfor musikudvalgets kreds. Musikudvalget afholder møder efter behov, – dog mindst 4 møder årligt.
Kontaktpersonen har ansvaret for indkaldelse til møder

10.
Opløsning.
Foreningen kan kun opløses. såfremt et forslag herom vedtages på et ordinært eller ekstraordinært medlemsmøde med 2/3 flertal. og efterfølgende sanktioneres på et medlemsmøde mindst 14 dage senere, af et flertal blandt de fremmødte.

11.
Ved foreningens opløsning.
Ved foreningens opløsning overgår evt. formue og andre aktiver, til musik formål i Jammerbugt kommune.

vedtaget på stiftende generalforsamlling marts 1996
revideret på medlemsmøde november 2004
revideret på medlemsmøde november 2007
revideret på medlemsmøde november 2011

Brovst Musikforsyning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udfyld formularen herunder for at tilmelde dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på de nyeste arrangementer og nyheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at udfyld formularen herunder.

(+45) 98 23 04 00
brovstmusik@gmail.com
Køb billet