Find os på Facebook
Find os på Instagram

Vedtægter BMFV

BMFV Vedtægter

Foreningsvedtægter for Brovst Musikforsynings venner

§1
Navn

 1. Foreningens navn er ”Brovst Musikforsynings Venner”
 2. Foreningens hjemsted er Brovst Kommune

§2
Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til musikkens kunst og at bibringe egnens befolkning gode musikoplevelser. Ligeledes i form af overskudsgivende arrangementer at støtte lokale musik/koncert initiativer der udbreder kendskabet til levende engageret musik og evt. anden kultur.

§3
Medlemmer

 1. Foreningens aktiviteter henvender sig til et bredt aldersmæssigt udsnit af egnens befolkning.
 2. Alle kan være medlemmer.

§4
Kontingent
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§5
Udelukkelse

 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald,kan bestyrelsen med 8dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
 2. Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§6
Foreningens ledelse

 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 3 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
 3. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 5. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal normalt være et bestyrelsesmedlem.
 6. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det skønnes nødvendigt.

§7
Regnskab
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

§8
Forpligtelser
For foreningens formue hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
§9
Revision

 1. Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
 2. Der vælges en revisorsuppleant.

§10
Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
 3. Generalforsamlingen bekendtgøres i lokalaviser og/eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.
 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
 6. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
 7. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte an tal medlemmer.
 8. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
 9. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er minimum følgende
 10. Valg af dirigent.
 11. Valg af stemmetællere.
 12. Beretning.
 13. Regnskab
 14. Indkomne forslag.
 15. Valg.
 16. Eventuelt.
 17. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 18. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§11
Vedtægtsændringer
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§12
Foreningens opløsning

 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
 3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for kulturel børne- og ungdomsarbejdet i kommunen.
Brovst Musikforsyning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udfyld formularen herunder for at tilmelde dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på de nyeste arrangementer og nyheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at udfyld formularen herunder.

(+45) 98 23 04 00
brovstmusik@gmail.com
Køb billet